Nævnets afgørelse om Kongsmarksbyggeri offentliggjort

Nævnets afgørelse om Kongsmarksbyggeri offentliggjort

Nævnenes Hus har nu offentliggjort afgørelsen, som Miljø og fødevareklageankenævnet har truffet den 21. marts 2024 i klagen om feirehusbyggeri på Kongsmark. Her havde en nabo til pågældende byggeri klaget over byggeriet, og har fået medhold i sin klage på flere punkter af Miljø og fødevareklageankenævnet. 

Afgørelsen hedder "Ophævelse og hjemvisning af indirekte afgørelse om, at opførelse af 13 enfamiliehuse, et nyt hotelkoncept og et fælles aktivitetsområde i Tønder Kommune ikke er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven"

I den lange afgørelse skriver ankenævnet blandt andet "Miljø- og Fødevareklagenævnet har ikke kompetence til at behandle klagepunktet om, at Bolig- og Planstyrelsen er blevet misinformeret i forbindelse med styrelsens tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af 36 hotelhytter af 26. april 2022. Nævnet har den 9. februar 2024 oversendt klagepunktet til Planklagenævnet, som er rette klageinstans efter sommerhusloven."

Af miljøvurderingslovens § 5, nr. 6, fremgår det, at der ved et ”projekt” forstås: Gennemførelse af anlægsarbejder eller andre installationer eller arbejder, herunder nedrivning. Andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskaber, herunder dem, der tager sigte på udnyttelse af ressourcer i undergrunden.

Formålet med miljøvurderingsreglerne er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til projekttyper, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Det følger således af miljøvurderingslovens § 15, stk. 1, at projekter, der på grund af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ikke må påbegyndes, før myndigheden skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.

Projekter omfattet af lovens bilag 1 er altid omfattet af kravet om tilladelse med tilhørende miljøvurdering, inden de kan påbegyndes, jf. § 15, stk. 1, nr. 1.

Projekter omfattet af bilag 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering og tilladelse, når der er truffet afgørelse (screeningsafgørelse) om, at det konkrete projektet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 21.

Nævnet skriver videre i deres afgørelse "

Projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10, litra b, vil ifølge VVM-vejledningen typisk påvirke miljøet ved støj, trafikmængde, arealanvendelse og visuelle gener. Det afgørende for, om et projekt er omfattet af dette bilagspunkt er dels om projektet kan antages at ville kunne påvirke miljøet, og dels om projektet har indflydelse på omgivelserne gennem sin anvendelse og brugerkreds.[6]

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10, litra b, og at projektet derfor skulle have været screenet i henhold til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6, jf. § 21.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at projektet, som består af 13 enfamiliehuse, 36 fritliggende hotelhytter med reception, veje samt et fælles aktivitetsområde med bl.a. legeplads og multibane, er placeret i byzone i Tønder Kommune. Herudover har nævnet lagt vægt på, at projektet medfører øget trafik i form af kørsel til og fra området.

Yderligere har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at projektet vil kunne påvirke miljøet i området ved en ændret arealanvendelse samt et ændret visuelt udtryk, idet området forinden har fremstået som et ubebygget areal."

Hele afgørelsen kan læses på nævnets side ved at klikke her

 

Image

TønderNYT er etableret 22. november
2021, og er en del af LUBA-Media

Udover TønderNYT har vi vores
søstermedier HaderslevNYT og 
AabenraaNYT. Begge startet den 25. januar 2024

Redaktion: 
Søren Malchow, ansv. havende
Franck Madsen, Fotojournalist
Domenika Malchow, Ungdomsrep
Lene Hansen, freelancejournalist

Om TønderNYT, AabenraaNYT og HaderslevNYT