Justitsminister har skulle svare på om det er nødvendigt at justere sommerhusreglen

Justitsminister har skulle svare på om det er nødvendigt at justere sommerhusreglen

"Vil ministeren vurdere, om det er nødvendigt at justere sommerhusreglen i erhvervelsesloven som følge af de byggeprojekter af feriekomplekser, der toner frem flere steder i de populære ferieområder som Rømø og Fanø?" sådan lød spørgsmålet fra Anni Matthiesen til justitsminister Peter Hummelgaard (S)

justitsministeren har nu svaret følgende ”Fast ejendom” i erhvervelseslovens forstand omfatter bl.a. bygninger på lejet grund, ejerlejligheder og andelslejligheder. Timeshare- eller brugsrettigheder er som udgangspunkt også omfattet af erhvervelsesloven.

Alle ejendomme, der ikke anvendes af ejeren som helårsbolig, betragtes efter erhvervelsesloven som sekundærbolig. Når man ikke opfylder bopælskravet, kræver erhvervelse af en sekundærbolig Civilstyrelsens tilladelse.

For at få tilladelse til at købe en sekundærbolig er det et krav, at ansøgeren har en særlig stærk tilknytning til Danmark. Vurderingen heraf baseres hovedsageligt på omfanget af ansøgerens tidligere ophold i Danmark, og om vedkommende har særlig familiemæssig, sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark. 

Det indgår også i vurderingen, om ansøgeren har en særlig tilknytning til den ejendom, som vedkommende ønsker at købe.

Det følger endvidere af erhvervelsesloven, at aftaler om langvarige brugs- eller lejeforhold vedrørende fast ejendom, der må antages at være indgået med det formål at omgå reglerne, er ugyldige.

”Civilstyrelsen er ikke bekendt med de konkrete forhold vedrørende salg af ”hotellejligheder” i Kongsmark på Rømø, herunder på hvilke vilkår de udbydes.

Civilstyrelsen kan dog oplyse, at Civilstyrelsen vil indlede en undersøgelse af sagen, hvis styrelsen fra Tinglysningsretten, en kommune eller andre modtager oplysninger om forhold, der tyder på, at en person har erhvervet en sekundærbolig i Danmark uden nødvendig tilladelse.

”Kirkeministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, der
administrerer sommerhusloven, som har oplyst følgende:

”Efter reglerne i sommerhusloven gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse,
hvorimod hoteldrift kan drives uden en udlejningstilladelse efter sommerhusloven, så længe sommerhuslovens hotelbegreb overholdes. Dette omfatter selvstændige virksomheder, der modtager overnattende gæster med mulighed for servering, fx morgenmad.

Det kræver dog en udlejningstilladelse, når der er tilknyttet fritliggende hytter eller huse til hotelvirksomheden, og disse udlejes for mere end fem nætter ad gangen. Dette imødegår et hensyn til at hindre omgåelse af hovedreglen i sommerhuslovens § 1 vedrørende erhvervsmæssig udlejning.

Ved afgørelsen af, om der bør meddeles tilladelse til udlejning, lægges vægt på en helhedsvurdering af det samlede anlæg, herunder om arealet for hotellets hytter og huse er væsentligt mindre arealkrævende end traditionelle sommerhusudstykninger eller feriehuse. Efter praksis gives der kun udlejningstilladelse, hvis der er en afstand på ikke mere end ca. fem meter mellem de enkelte hytter eller huse.

Ifølge det TønderNYT erfarer skulle der være 7 meter mellem hver hus, og derved væsentligt mere end de 5 meter som Plan og Landdistriktstyrelsen anerkender for at der kan opfyldes hotelbegrebet, som også er omtalt i det notat samme styrelse tidligere i 2021 har udgivet. 

Bollig - og Planstyrelsen har givet tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af 36 hotelhytter

Bolig- og Planstyrelsen (nu Plan- og Landdistriktsstyrelsen) har den 26. april 2022, med mindre tilretninger den 19. juli 2022,
meddelt tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af 36 hotelhytter på Rømø som led i hoteldrift, jf. sommerhuslovens § 1, stk. 5.
Plan- og Landdistriktsstyrelsen antager, at spørgeren henviser til denne afgørelse.

I den konkrete sag har styrelsen på baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale vurderet, at hotelbegrebet er opfyldt, idet:
• Der vil være tale om en selvstændig erhvervsvirksomhed, der modtager overnattende gæster,

• der til hotellet vil være knyttet en kombination af reception og serveringslokale,

• det vil være muligt at tilkøbe morgenmad, hvor serveringen vil foregå i det kombinerede receptions- og serveringslokale, hvor der er plads til 35-45 spisende gæster på samme tid, samt

• der vil være tale om et samlet hotelanlæg, da det fremgår af fremsendte plantegning, at de fritliggende hytter, reception og serveringslokale er placeret i en samlet enhed kun afbrudt af en mindre sti, der går igennem matriklen.

Det fremgår af ansøgningen, at ejer stiller hotelhytten til rådighed for formidleren, der har den fulde råderet over de enkelte værelser hele året. Ejerne må desuden ikke præge lejlighederne individuelt, må kun bruge lejlighederne mod alm. vederlag og der gives ikke fortrinsret eller brugsret til en bestemt lejlighed for ejeren.

Det er et vilkår for udlejningstilladelsen, at hotelvirksomheden opfylder sommerhuslovens hotelbegreb. Får styrelsen oplysninger om, at anlægget måtte vise sig at overtræde vilkårene i tilladelsen, kan styrelsen oprette en tilsynssag.” 

Du kan læse hele svaret på dette link

Mere fra TønderNYT