Vi skaber det hele menneske Løgumkloster Friskole

Tønder ser rødt på Danmarkskortet

Tønder ser rødt på Danmarkskortet

Tønder kommune er en af de mange kommuner i Danmark som ser rødt når man kommer til behandlingen af Danmarkskortet

Nu har Folketingets Socialudvalg bedt Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil om at indkalde partierne til drøftelse af hvordan retssikkerhedsloven kan overholdes.

Baggrunden er de mange beretninger som Radio 24/7 og Mads Silberg, der er kommunalbestyrelsesmedlem er kommet frem med. 

Her er der 70 af landets 98 kommuner som i årevis ikke har overholdt lovgivningen der er omkring behandlingen af Socialministeriets Danmarkskortet. En af disse kommuner er Tønder kommune.

Både i 2018, 2019, 2020 og 2021 har man i Tønder kommune ikke behandlet Danmarkskortet i kommunalbestyrelsen. På årets sidste møde i 2022 blev Danmarkskortet blot taget til efterretning uden at man foretog en reelt politisk drøftelse i kommunalbestyrelsen af hvordan man i Tønder kommune kan sænke omgørelsesprocenten for de klager som Ankestyrelsen behandler. 

Mads Silberg, der er konservativ kommunalbestyrelsesmedlem i Solrød kommune, interesserer sig meget for hvordan Danmarkskortet bliver behandlet i alle landets kommuner. Han har gennemført en undersøgelse af alle kommuner om hvordan disse har håndteret behandlingen af Danmarkskortet.

Heriblandt har han søgt om agtindsigt i landets kommuner, og derved kommet frem til hvordan Danmarkskortet er behandlet i kommunalbestyrelserne. 

Baggrunden for at Mads Silberg gik i gang med undersøgelse var de talrige ulovlige anbringelser i Langeland, Hjørring og Frederiksberg kommuner. En sagsbehandler i Frederikssund Kommune der skriver frem til Nordsjællands Hospital for at få fremskyndet en fødsel, så de kan nå at tvangsfjerne barnet inden de går på juleferie.

Rigsrevisionen som fremfører sønderlemmende kritik af kommunernes forvaltning af handicapområdet. Sager der blot er et udsnit af alt for mange, og som tilsammen understreger, at vi har et dysfunktionelt system der sætter vores retssikkerhed under stærkt pres, hvis vi bliver genstand for sagsbehandling indenfor socialområdet. Årsagerne til denne dysfunktion er mange, men ansvaret ligger kun et sted – Kommunalbestyrelsen.

Manglen på retssikkerhed har været tydelig i mange år og allerede i juli 2018 indførte Folketinget en lovændring til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som pålagde kommunalbestyrelserne et tæt og tydeligt ledelsestilsyn med kvaliteten af sagsbehandlingen på området. Denne lov blev yderligere skærpet i juli 2022, da andelen af ulovligt behandlede sager på ingen
måde, er blevet mindre. Det forklarer Mads Silberg i forordet til det dokument som han har lavet om håndteringen af Danmarkskortet. Dokumentet kan hentes via dette link

Tønder kommune anmeldt til Tilsynsrådet for manglende håndtering af Danmarkskortet

Samtlige kommuner i Danmark er anmeldt til Tilsynsrådet af den konservative Mads Silberg. 

I anmeldelsen af Tønder kommune skriver Mads Silberg følgende:

Ulovlig praksis i Tønder Kommunes kommunalbestyrelse Hermed fremsendes underretning af ulovlig praksis i Tønder Kommunes
kommunalbestyrelse, ifm. den årlige behandling af Social- og ældreministerens kommuneopdelte danmarkskort, over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Baggrund

Onsdag den 28. februar 2018 fremsatte daværende Børne- og socialminister, Mai Mercado (C), et forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Sagsbehandlings-frister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i
kommunalbestyrelsen) (Lovforslag nr. L 162) Det overordnede formål med lovforslaget blev formuleret som værende; ”at styrke
borgernes retssikkerhed ved behandlingen af sager på det sociale område samt medvirke til at nedbringe de store forskelle mellem kommunerne, når det gælder antallet af omgjorte klagesager i Ankestyrelsen.”

Tirsdag den 29. maj 2018 blev loven vedtaget, og den 1. juli samme år, trådte den i kraft
.
Det fremgår af loven, at der indføres to nye §§ - 79b og 84a – som forpligter kommunalbestyrelsen til, på et møde, at behandle Social- og ældreministerens årligt offentliggjorte danmarkskort, som viser det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service. 

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §79b, bruges formuleringen ”behandler kommunalbestyrelsen danmarkskortet på et møde”, hvilket uddybes i ”Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område”, pkt. 322; ”Efter lovens § 79 b, skal kommunalbestyrelsen i hver enkelt kommune inden årets udgang behandle det offentliggjorte danmarkskort på et kommunalbestyrelsesmøde.

Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade behandlingen til et udvalg. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget til bestemmelsen (jf. lovforslag L 162 2017/1), at kravet om behandling på et møde i kommunalbestyrelsen indebærer, at der vil skulle ske en aktiv politisk drøftelse af om kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende, eller om der bør iværksættes tiltag til forbedringer af kvaliteten i sagsbehandlingen.”
Pr. 1. juli 2022 trådte en skærpelse af lovgivningen i kraft, som blandt andet tilføjer et stk. 2 til § 79b, således at kommunalbestyrelsen ifm. sin behandling af Social- og ældreministerens danmarkskort, ud over at skulle; ”tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling”, nu også forpligtes til at orientere Ankestyrelsen såfremt man beslutter;“at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan.”

Aktuel praksis i Tønder Kommune

Som det fremgår af bilag 1, og de referater der henvises til, så har Tønder Kommune i perioden fra 1. juli 2018 og frem til 1. juli 2022 ikke behandlet Social- og ældreministerens danmarkskort i kommunalbestyrelsen. Ved at undlade at behandle Social- og ældreministerens danmarkskort i perioden 1. juli 2018 til 1. juli 2022 overholder Tønder Kommune således ikke loven, på trods af kendskab til denne.

Det fremgår yderligere, at efter skærpelsen af lovgivningens ikrafttræden, den 1. juli 2022, har man den 22. december 20226 behandlet Danmarkskortet på et møde i kommunalbestyrelsen, og af referatets punkt 11, fremgår det at sagen fremlægges som et orienteringspunkt hvor indstillingen er, at orienteringen skal tages til efterretning.

Der lægges hverken op til den lovpligtige aktive politiske drøftelse eller en stillingtagen til hvorvidt omgørelsesprocenten er tilfredsstillende, eller om der bør iværksættes tiltag til forbedringer af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Ligeledes tages heller ikke stilling til ”hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling”. Ved at undlade at tage stilling til kvaliteten af sagsbehandlingen, samt undlade at tage stilling til om hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling, overholder Tønder Kommune således ikke loven, på trods af kendskab til dennes eksistens.

Venlig hilsen
Mads Silberg
medlem af Byrådet
Solrød Kommune "

Omfattende afdækning af flere sager om lovbrud 

Den omfattende krtitik af kommunernes behandling af Danmarkskortet er også blevet taget op af Radio 24/7 hvor journalisten Anna Munch har haft taget dette under behandling. 

Det medfører nu at Folketingets socialudvalg pålægger socialministeren at handle i forhold til de gentagne lovbrud, udvalget ser fra kommunerne i relation til deres pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter i kommunalbestyrelsen. 

Radiokanalen 24syv har med journalist Anna Munch i spidsen haft en række udsendelser, hvor man har afdækket flere sager om lovbrud. Blandt andet har det betydet at samtlige anbringelsessager i Langelands kommune skal undersøges igen og flere børn er allerede på vej hjem til deres biologiske familier grundet fejl i deres anbringelser. 

Radioen har også afdækket hvordan 70 af de 98 kommuner har begået lovbrud ved ikke at overholde retssikkerhedsloven i årevis, specifikt i pligten til at behandle danmarkskortet i Kommunalbestyrelsen. 

Formålet med indførelsen af Danmarkskortet, som den konservative Mai Mercado var nemlig at styrke borgernes retssikkerhed grundet den høje omgørelsesprocent der var af social og handicapsager som blev anket til Ankestyrelsen. Udover disse to områder er anbringelsesområdet også under pres, hvor flere regner med at op mod 75% af anbringelser er fejlanbringelser. Fejlanbringelser, hvor man ikke har ydet den rette hjælp men anbragt et barn uden reelt behov for dette. 

Kommunerne har i årevis kunne undlade at behandle danmarkskortet uden at der er blevet rejst en tilsynssag eller uddelt sanktioner overfor kommunalbestyrelsesmedlemmerne. 

Nu vil formanden for Folketingets socialudvalg Moderaternes Rosa Eriksen have at socialministeren handler ved at sikre at tilsynsmyndigheder i form af Tilsynsrådet skal sikre at lovgivningen bliver overholdt. Hun anfører i den forespørgsel udvalget har rejst overfor Socialministeren, at udvalget finder det stærkt utilfredsstillende at lovgivningen tilsidesættes i kommunerne og at der ikke bliver rejst tilsynssager over for disse i form af tvangsbøder grundet manglende overholdelse af lovgivningen. 

Arrangementer i Tønder kommune